ประกาศรายชื่อจัดกลุ่มชั้นเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563