นายเอนก ชาวไธสง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150