เริมต้นกับการใช้ Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9