การศึกษายุคใหม่ เน้นความปลอดภัย อยู่ที่ไหนเด็กไทยต้องได้เรียน