วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 สอบ o-net ป.6 ,ม.3 / วันที่ 8 มีนาคม 2560 สอบ NT ป.3