ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานมิ่งขวัญชาวไทย พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ เป็นศูนย์รวมใจของไทยทั่วหล้า พระจักรีวงศ์ มั่นคงคู่ไทยนานมา องค์พระสยามเทวา ปกปักรักษาชั่วกาลนิรันดร์